Na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg, flaga Unii Europejskiej. Pod nim napis Unia Europejska

Klauzula informacyjna dla użytkowników

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późń. zm.) dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości, mający siedzibę w Warszawie przy Al. Ujazdowskie 11, 00-950, skrytka pocztowa P-33.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 175da, art. 53 § 1a i § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, w związku z art. 6 ust. 1 lit c i e RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z Inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: listownie na adres Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950, skrytka pocztowa P-33 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@ms.gov.pl.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w okresie posiadania przez Panią/Pana konta (profilu) w Module Tożsamości Ministerstwa Sprawiedliwości.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem systemu poprzez formularz dostępny w Module Tożsamość (strona logowania) „Zgłoszenie”.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

W ramach systemu teleinformatycznego Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych, w tym profilowaniu. Dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, jedynie na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.